ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ .

ಎಸ್/ಒ ಲೇಟ್ ಬೋರಯ್ಯ, ಬಾಲೆನಹಲ್ಲಿ ಗೇಟ್, ಸಿರಾ.

ಫೋ : 080-22254661/94483-65664(ಕಚೇರಿ/ಮೊಬೈಲ್)
      080-23412101/080-23413743(ನಿವಾಸ)
     +91 94483-12011(ಪಿ.ಎಸ್/ ಪಿ.ಎ)